Algemene voorwaarden B2B

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Het aanbod
Artikel 4 – De overeenkomst
Artikel 5 – De prijs
Artikel 6 – Levering, controle en uitvoering
Artikel 7 – Betaling
Artikel 8 – Geschillen

ARTIKEL 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Bedrijfsnaam: Hucil Products BV
Vestigings- en bezoek adres: Industriepark 2I
 9351PA Leek(uitsluitend op afspraak)
E-mailadres:
info@impregnerenkunjezelf.nl bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur
KvK-nummer: 93694555

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst en of/op afstand tussen ondernemer en klant en kunnen op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, op verzoek van de klant worden aangegeven door Hucil Products waar deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden kennisgenomen.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Mocht de klant na het sluiten van een overeenkomst wijzigingen willen aanbrengen, zal de ondernemer te allen tijde zich het recht voorbehouden om mogelijke additionele gemaakte kosten door te belasten en levering(en) te weigeren.

 3. Alle industriële- en intellectuele rechten van ondernemer met betrekking tot logo’s, analyses, ontwerpen, afbeeldingen, beschrijvingen, formules, recepturen, modellen, documenten, producten, et cetera behoren toe aan ondernemer en is klant nimmer toegestaan deze te kopiëren, na te maken en- of met derden te delen ten zij anders vermeld.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de ondernemer de overeenkomst of gemaakte aanbieding kosteloos afwijzen- en of ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de klant met klachten terecht kan;

 7. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover bekend en van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 8. De klant kan een bevestigde overeenkomst niet ontbinden. In geval de klant toch een overeenkomst wenst te ontbinden dient de klant ons hiervan schriftelijk (per email) op de hoogte stellen zoals omschreven in artikel 6. Vervolgens zal de ondernemer dan bepalen welke maatregelen van toepassing zijn.

 9. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS

De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden vermeld in euro tenzij anders schriftelijk overeengekomen en behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

ARTIKEL 6 – LEVERING, CONTROLE EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging- en of productie vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht.

 4. Controle na ontvangst van uw bestelling/producten: controleer direct na ontvangst van uw bestelling of de artikelen onbeschadigd, compleet en volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn dient u dit binnen 24 uur na ontvangst via info@impregnerenkunjezelf.nl aan ons te melden met een omschrijving en met vermelding van het order- en factuurnummer. Wanneer u de artikelen in gebruik neemt, is de levering geaccepteerd en kan/kunnen deze niet meer geruild of teruggestuurd worden. In geval ondernemer een retourzending accepteert dienen artikelen compleet, ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking aan ons teruggestuurd te worden.

 5. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

 6. Ondernemer behoudt zich tevens het recht voor niet aansprakelijk te zijn voor elke; enige vorm van schade, claim(s), schade aan verpakking(en) en of producten, defecte producten, schade van derden, et cetera en kan deze altijd afwijzen. Ondernemer zal ten hoogste voor het factuur bedrag dat de klant betaald heeft aansprakelijk zijn, en in geval van aantoonbaar bewijs onverwijld het factuurbedrag terugbetalen.

 7. Alle producten geleverd- en te leveren door ondernemer blijven zijn eigendom, op naam en risico van de klant tot dat de klant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen. Daarnaast zal de klant te allen tijde de ondernemer toegang verlenen tot ondernemer zijn producten en is het de klant niet toegestaan de ondernemer zijn producten te verplaatsen, verwerken, gebruiken, doorverkopen, et cetera zolang het eigendom nog bij de ondernemer ligt en klant niet heeft voldaan aan zijn betalingen- en of verplichtingen zoals vermeld in deze algemene voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 8. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid te voldoen aan alle gestelde wettelijke- en of overheid eisen- en of regelgeving met betrekking tot de opslag en het gebruik van de producten.

ARTIKEL 7 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de aankoop, overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen in euro te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarnaast heeft ondernemer altijd het recht om vooruitbetaling toe te passen- en of andere vormen van betalingszekerheid te eisen.

 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte kosten als ook buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarnaast geeft dit de ondernemer het recht om daarmee de levering(en)- en of bestellingen te blokkeren tot dat de betaling is voldaan. De ondernemer kan ten voordele van de klant hiervan afwijken.

ARTIKEL 8 – GESCHILLEN

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.